Гүемийн судлагаа


3216 2033

 

Цоохор ирвэсний гүемийн экологийн талаарх ойлголт бараг судлагдаагүй бөгөөд  түүний байгаль дахь төрөлтийн эрчим, хүйсийн харьцаа, хэмжээ, болон бусад мэдээллүүдийг судласнаар  ерөнхий биологийн дээрхи дурьдсан  чухал асуултуудад хариулаад  зогсохгүй  цоохор ирвэсний одоогийн популяцийн тоо толгойн өсөлт бууралт,  хууль бус ангаас хэрхэн сэргийлж болох гэх зэрэг олон талын чухал ач холбогдол бүхий  материалуудыг цуглуулсан судалгаа болж байгаа.