Хамгаалал


Хамгаалалын хөтөлбөр

 

Ирвэс Хамгаалах Сангийн үйл ажиллагааны үндсэн гол хоёр чиглэлийн нэг нь нөхөрлөлд түшиглэсэн ирвэс хамгаалах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд оршино. Нөхөрлөлд түшиглэсэн байгаль хамгаалах ажлын хүрээнд “Ирвэс Энтерпрайз”, “Араатанд бариулсан малын даатгал”, “Хашаа Хороо”, “Иргэдэд байгаль орчны боловсрол олгох”, “нөхөрлөлийн хариуцан хамгаалах газар нутаг”, “ТХГН-г бэхжүүлэх” гэсэн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.