Автомат камер байршуулав.


Өмнөговь аймгийн Ноён сумын Хүрэн Ханын Хэц түүний салбар уулсаар нийт 30 автомат камерийг өөр хоорондоо 5 км зайтайгаар байршуулав.

Энэ судалгаанд орон нутгийн нөхөрлөл, малчдын бүлгийн гишүүд оролцож цоохор ирвэсний шинж тэмдгийн судалгаа хийлээ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *